باز است             

 

                                                                  

maanantai

KLO 9-14

دو شنبە

ساعت ٩ تا ١٤

tiistai

KLO 9-14

سە شنبە

ساعت ٩ تا ١٤

keskiviikko

KLO 9-14

چهار شنبە

ساعت ٩ تا ١٤

torstai

KLO 9-14

پنج شنبە

ساعت ٩ تا ١٤

perjantai

KLO 9-14

جمعە

ساعت ٩ تا ١٤

 

Iشهر اییسالمی:                                                             

   

 

محل ملاقات است و برای همە خانوادەها (Perhekeskus Onni ja Ilona) مرکز خانوادگی اوننی و ایلونا

باز می باشد. محوطە داخلی این محل برای افرادی کە در رفت آمد روزانە خود محدودیت دارند، مناسب می باشد. کارکنان ما، بازدیدکنندگان را هدایت و کمک می کنند تا فعالیتها بە نحوە هرچە مناسبتری برگزارشوند. همکاران راهنمای ما، علاوە بر زبان فنلاندی، زبان انگلیسی و زبان سادە شدە اشارە هم بلد هستند. شما می توانید همکاران راهنمای ما را با علایم ویژە راهنما بشناسید.

در مرکز خانوادگی اوننی و ایلونا، شما می تواندید خانوادەهای دیگر را ملاقات  کنید، کودکان می توانند بازی کنند وغذایی کە با خود آوردەاند را بخورند و بزرگسالان می توانند یک فنجان چای یا قهوە را با نرخ ارزانی میل کنند. در مرکز خانوادگی اوننی و ایلونا مسئولیت کودکان بە عهدە والدین می باشد. خانوادەها باید جای خود را پاک کردە و اسباب بازیها را بە جای مخصوص خود برگردانند. شرکت کردن در فعالیتهای مرکز خانوادگی اوننی و ایلونا برای شما رایگان می باشد. شما همچنین می توانید در مناسبتهای گوناگون هدایت شدەی ما شرکت کنید. برای کسب اطلاع راجع بە مناسبتهای گروهی ما، می توانید بە برنامەهای متغییرهفتگی ما مراجعە فرمائید.

از صمیم قلب  Pohjolankatu 6 L6, 74100 Iisalmi این، آدرس مرکز خانوادگی اوننی و ایلونا است:

بە شما خوش آمد می گوییم! بفرمائید، وارد شوید!